Aditya Hrudayam Lyrics In Telugu & English – ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం

Aditya Hrudaya పారాయణ Lyrics ని మీకు కింద అందుబాటులో ఉంచాము. Agasthya Muni దీనిని రచించారు. ఆదిత్య హృదయ పారాయణాన్ని చేయడం ద్వారా మీకు శుభం కలుగుతుంది. రోజు పారాయణం చేస్తే ప్రమాదాల బారిన పడకుండా రక్షింపబడుతారు.

aditya-hrudayam-telugu-lyrics

Rachana: Agasthya Muni
Video Source: THE DIVINE – DEVOTIONAL LYRICS

Aditya Hrudayam Lyrics In Telugu

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం… సమరే చింతయా స్థితమ్
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా… యుద్ధాయ సముపస్థితమ్…

దైవతైశ్చ సమాగమ్య… ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్
ఉపగమ్యా బ్రవీద్రామమ్… అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః

రామ రామ మహాబాహో… శృణు గుహ్యం సనాతనమ్
యేన సర్వానరీన్ వత్స… సమరే విజయిష్యసి

ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం… సర్వశత్రు వినాశనమ్
జయావహం జపేన్నిత్యమ… అక్షయ్యం పరమం శివమ్

సర్వమంగళ మాంగళ్యం… సర్వ పాప ప్రణాశనమ్
చింతాశోక ప్రశమనమ్… ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్

రశ్మిమంతం సముద్యంతం… దేవాసుర నమస్కృతమ్
పూజయస్వ వివస్వంతం… భాస్కరం భువనేశ్వరమ్

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష… తేజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏష దేవాసుర గణాన్… లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ… శివః స్కందః ప్రజాపతిః
మహేంద్రో ధనదః కాలో… యమః సోమో హ్యపాం పతిః

పితరో వసవః సాధ్యా… హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః… ఋతుకర్తా ప్రభాకరః

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః… పూషా గభస్తిమాన్
సువర్ణసదృశో భానుః… హిరణ్యరేతా దివాకరః

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః… సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా… మార్తాండ అంశుమాన్

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో… భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భోఅదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ… ఋగ్యజుఃసామ పారగః
ఘనావృష్టి రపాం మిత్రో… వింధ్య వీథీ ప్లవంగమః

ఆతపీ మండలీ.. మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజా… రక్తః సర్వభవోద్భవః

నక్షత్ర గ్రహ తారాణామ్.. అధిపో విశ్వభావనః
తేజసామపి తేజస్వీ… ద్వాదశాత్మన్ నమో‌స్తుతే

నమః పూర్వాయ గిరయే… పశ్చిమాయాద్రయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే… దినాధిపతయే నమః

జయాయ జయభద్రాయ… హర్యశ్వాయ నమో నమః
నమో నమః సహస్రాంశో… ఆదిత్యాయ నమో నమః

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ… సారంగాయ నమో నమః
నమః పద్మప్రబోధాయ… మార్తాండాయ నమో నమః

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ.. సూర్యాయాదిత్య వర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ.. రౌద్రాయ వపుషే నమః

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయా… శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయా… జ్యోతిషాం పతయే నమః

తప్త చామీకరాభాయా… వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమోభి నిఘ్నాయ… రుచయే లోకసాక్షిణే

నాశయత్యేష వై భూతం… తదేవ సృజతి ప్రభుః
పాయత్యేష తపత్యేష… వర్షత్యేష గభస్తిభిః

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి… భూతేషు పరినిష్ఠితః
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ… ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ…. క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు… సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు… కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్ నావశీదతి రాఘవ

పూజయస్వైన మేకాగ్రో… దేవదేవం జగత్పతిమ్
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా… యుద్ధేషు విజయిష్యసి

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో… రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో… జగామ చ యథాగతమ్

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకో భవత్ తదా
ధారయా మాస సుప్రీతో… రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు… పరం హర్షమవాప్తవాన్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా… ధనురాదాయ వీర్యవాన్

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా… యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వయత్నేన మహతా వధే… తస్య ధృతో భవత్

అధ రవిరవదన్ నిరీక్ష్య రామం… ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా… సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి…

|| ఇతి ఆదిత్య హృదయం ||

ఆదిత్య హృదయం – వినండి

Aditya Hrudayam Lyrics In English

Thatho Yuddha Parishraantham… Samare Chinthayaa Sthitham
Raavanam Chaagratho Drushtwaa… Yuddhaaya Samupasthitham

Daivathaichha Samaagamya… Drushtamabhyaagatho Ranam
Upagamyaa Braveedhraamam… Agasthyo Bhagavaan Rushih

Rama Rama Mahaabaaho… Shrunu Guhyam Sanaathanam
Yena Sarvaanareen Vathsa… Samare Vijayisyasi

Aditya Hrudayam Punyam… Sarvashathru Vinaashanam
Jayaavaham Japennithyama… Akshyyam Paramam Shivam

Sarvamangala Maangalyam… Sarvapaapa Pranaashanam
Chinthaashoka Prashamanam… Aayurvardhana Mutthamam

Rashmimantham Samudhyantham… Devaasura Namaskrutham
Poojayaswa Vivaswatham… Bhaaskaram Bhuvaneshwaram

Sarvadevaathmako Heyysha… Tejaswi Rashmibhaavanah
Esha Devaasura Ganaan… Lokaan Paathi Gabhasthibhih

Esha Brahmma Cha Vishnuschha… Shivah Skandhah Prajaapathih
Mahendhro Dhanadhah Kaalo… Yamah Somohyapaam Pathih

Pitharo Vasavah Saadhyaa… Hyaashwinou Marutho Manuh
Vaayurvahnih Prajaapraanah… Ruthukarthaa Prabhaakarah

Adityah Savithaa Sooryah Khagah… Pooshaa Gabhasthimaan
Suvarnasadrusho Bhaanuh… Hiranyarethaa Dhivaakarah

Haridhashwah Sahasraarchih… Sapthasapthirmareechimaan
Thimironmarhanah Shambhuh Thwashtaa… Maarthaanda Anshumaan

Hiranyagarbhah Shishirah… Thapano… Bhaaskaro Ravih
Agni Garbhoadhitheh Puthrah Shankhah Shishiranaashanah

Vymanaatha Sthamobhedhi… Rugyajuhsaama Paaragah
Ghanaavrushti Rapaam Mithro… Vindhya Veethee Plavangamah

Aathapee Mandalee… Mruthyuh Pingalah Sarvathaapanah
Kavirishwo Mahaatejaa… Rakthah Sarvabhavodhbavah

Nakshthra Graha Thaaraanaam… Adhipo Vishwabhaavanah
Tejasaamapi Tejaswee… Dhwaadhashaathman Namosthuthe

Namah Poorvaaya Giraye… Paschimaayaadraye Namah
Jyothirgaanaanaam Pathaye… Dhinaadhipathaye Namah

Jayaaya Yayabhadhraaya… Haryashwaaya Namo Namah
Namo Namah Sahasraamsho… Adithyaaya Namo Namah

Nama Ugraaya Veeraaya… Saarangaaya Namo Namah
Namah Padmaprabhodhaaya… Maarthaandaaya Namo Namah

Brahmmeshaanaachyutheshaaya… Sooryaayaadhithya Varchase
Bhaaswathe Sarvabhakshaaya… Roudhraaya Vapushe Namah

Thamoghnaaya Himaghnaayaa… Shathrughnaayaa Mithaathmane
Kruthaghnaaya Devaayaa… Jyothishaam Pathaye Namah

Thaptha Chaameekaraabhaayaa… Vahye Vishwakarmane
Namosthamobhi Nighnaaya… Ruchaye Lokasaakshine

Naashayathyeshavai Bhootham… Thadeva Srujathi Prabhuh
Paayathyesha Thapathyesha… Varshathyesha Gabhasthibhih

Esha Supthashu Jaagarthi… Bhootheshu Parinishtithah
Esha Eshaagnihothram Cha… Phalam Chaivaagni Hothrinaam

Vedhaaschha Krathavashhaiva… Kruthoonaam Phalameva Cha
Yaani Kruthyaani Lokeshu… Sarva Esha Ravih Prabhuh

Ena Maapathsu Kruchhreshu… Kaanthaareshu Bhayeshu Cha
Keerthayan Purushah Kaschhin… Naavasheedhathi Raaghava

Poojayaswaina Mekaagro… Devadevam Jagathpathim
Ethath Thrigunitham Japthwaa… Yuddhashu Vijayishyasi

Asmin Kshane Mahabaaho… Raavanam Thwam Vadhhishyasi
Ekamukthwaa Thadhaagasthyo… Jagaama Cha Yathaagatham

Ethachhruthwaa Mahaatejaah… Nashtashoko Bhavath Thadhaa
Dhaarayaa Maasa Supreetho… Raaghavah Prayathaathmavaan

Adityam Prekshya Japthwaathu… Param Harshamavaapthavaan
Thriraachamya Shuchirbhoothwaa… Dhanuraadhaaya Veeryavaan

Raavanam Prekshyahrushtaathmaa… Yuddhaaya Samupaagamath
Sarwayathnena Mahathaavadhe… Thasya Dhrutho Bhvath

Adha Raviravadhan Nireekshya Raamam… Mudhithamanaah Paramam Prahrushyamaanah
Nishicharapathi Sankshayam Vidhithwaa… Suragana Madhyagatho Vachasthwarethi

Bigg Boss Tamil Season 6 Voting

Leave a Comment